Leveringsbetingelser makersupplies.dk

(engelsk version i slutningen)

Følgende betingelser gælder for alle køb på makersupplies.dk

Produktinformation:

På makersupplies.dk på beskrive varerne bedst muligt, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til support@makersupplies.dk

Priser:

Alle priser priser er 25% moms og eksklusive fragt.

Bestilling:

Når du handler med makersuppliex.dk indgås aftalen efter dansk købelov. Når du har afgivet en bestilling på makersupplies.dk er der indgået en bindende aftale mellem dig og makersupplies.dk med følgende forbehold: makersupplies.dk for sig ret til annulleres ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt eller lignende situationer. makersupplies.dk tager forbehold for trykfejl, prisfejl, udsolgte/udgåede varer, restordre eller leveringssvigt fra leverandører.

Betaling:

Betaling kan foretages ved bank overførsel, kreditkort betaling eller via PayPal. PayPal et gebyr.

Forsendelse:

Varer sender typisk med GLS, UPS eller Postnord til en lang række lande..

makersupplies.dk sender typisk lagervarer inden for 2-500 han, der er i brug til 70.000. Såfremt et produkt, mod forventning, er ved modtagelse, er det vigtigt at du gør anmærkning om dette, ved modtagelse af varen. Ved, ikke udefra, synlige skader gør os opmærksom på skaden senest 5 dage efter modtagelse.

Retur/fortrydelse:

Fortrydelse
Du har som forbruger 14 dageslse fortrydesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen er 14 dage efter den dag du har modtaget din vare.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, på du vil fortryde på dit køb. Meddelelsen skal giver ved brug af RMA service eller sende sende til support@makersupplies.dk. Jeg kan godt se, at du er på fri grund.
Du kan ikke fortryde ved blot på nægte modtagelse af varen uden samtidig på give os meddelelse om dette. Ved fortrydelses benytterettens hæfter du selv for fragten. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav nægtes modtaget.

Dansk returseddel og adresselabel kan købes for 59,- hende: https://retur.pakkelabels.dk/makersupplies

Returnering
Du skal sende sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har os meddelt, på du vil på dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes og håndtering, end hvad der er nødvendigt for på fastslå varens art, og den måde, den egenskaberr på.
Med andre ord - du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug
Der er en lang være prøvet, hvad der er beskrevet, betragterovenfor vi den som brugt, hvilket betyder, på du vedlse af købet kun får en del del eller af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdi, somforringelse du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter dinlsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, med undtagelse af leveringsomkostninger. Refusion sker normalt ved bankoverførsel, og makersupplies.dk har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto.

Reklamation:

makersupplies.dk yder 2 års reklamationsret fra fakturadato i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som som følge af forkert, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som opdages ved undersøgelse af varen, skal meddeles makersupplies.dk inden for rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres til erstatning, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. Jeg er i stand til at få reklamationssager afholder makersupplies.dk tilbagevendende i rimeligt omfang.

Service under reklamationsperioden:

Ved behov for service inden for den 2-årige reklamationsperiode, kan du bruge vores RMA service. Link finder du under retur/lse.
Varer der returneres til os (fortrudt køb eller garanti reparation) sendes med vedlagt en fyldig fejlbeskrivelse, samt en kopi af købsfakturaen .


Personoplysninger:

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, på kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registrerer hos makersupplies.dk og opbevares i fem år, hvorefter der er en vis 100%. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, på det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, der er på du er informeret om præcis, oplysninger, der indsamles og hvorfor. Vi opbevarer/sender ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet afgivet til makersupplies.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail-adresse. E-mail er ikke til andre. Som registreret hos makersupplies.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilken oplysninger, der er registreret om dig.

Delivery terms makersupplies.dk

The following conditions apply to all purchases made at makersupplies.dkProduct Information:

On makersupplies.dk we striver to describe the goods as well as possible, for further information or questions about existing information please send an email to support@makersupplies.dk

Prices:

All prices include 25% VAT. Shipment will be added based on weight..

Order:

When you order from makersupplies.dk it is governed by Danish Sale of Goods Act. Once you have placed an order at makersupplies.dk it is a binding agreement between you and makersupplies.dk with the following caveats: makersupplies.dk reserves the right to cancel the buyer's order due to typographical errors, technical problems, delivery failures or similar situations. makersuppliex.dk take reservations for printing errors, price errors, sold out / discontinued products, backorder or delivery failures from suppliers.


Payment:

Payment can be done by Wire Transfer, Credit Card and via PayPal. PayPal transactions will be subject to a fee. All payments are done in Danish kroner (DKK) using up to date exchange rates.

Shipping:

We ship mainly with GLS, UPS or Postnord to a range of countries.

makersupplies.dk typically send stock items within 2-5 working days but exceptionally it may take up to 7 business days prior to shipment. If a product, contrary to expectations, is damaged upon receipt, it is important that you make note of this, on receipt of goods. When, not from the outside, visible damage is seen, makes us aware of the damage within 5 days of receipt.


Return / cancellation:

Undoing
Under Danish law You as a consumer have 14 days to cancel/undo when you shop with us. The cancle/undo period will expire 14 days after the day you received your item.
You must within 14 days of receipt notify us that you want to cancel/undo your purchase. The notification shall be given by sending mail to support@makersupplies.dk. In your message, make us clearly aware that you want to use your right of cancelation/undoing.
You cannot undo by simply reject the goods without given us clear message on this. When cancelation/undoing is used you are liable for the shipment cost. Goods returned using receiver pays will be denied receipt.

Return

You must send your order back to us without undue delay and within 14 days after you have notified us that you wish to cancel your purchase. You must bear the direct costs associated with product return shipping. You bear the risk from the time of delivery of the goods.

Condition of goods you send back
You shall only be liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and the way it works.
In other words - you can try the product in the same way as if you tried it in a physical store, but you cannot take it in to use.
If the product is used beyond what is outlined above, we consider it as used, which means that you will only get part or none of the purchase amount back, depending on the product's commercial value.

Repayment of the purchase amount
If you regret your purchase, you get the amount you have paid us back. In the event of an impairment, that you are liable for, it will be deducted from the purchase amount.
If you use your right of cancelation/undoing, we will refund all payments received from you, with the exception of shipment costs. Repayment is usually by bank transfer and makersupplies.dk therefore need information on your international bank account number.

Complaint:

makersupplies.dk provide 2 years warranty from date of invoice under the Danish Sale of Goods Act, covering manufacturing and material defects discovered in its normal use. The warranty does not cover defects or damages directly or indirectly caused by misuse, poor maintenance, violence or tampering. Complaints about defects which are detected by normal examination of the goods must be notified makersupplies.dk within a reasonable time. The product can be returned for repair, replacement or by appointment if necessary credit.

Service during the warranty period:

If You  need service within the 2 year warranty period, you must send us a mail - see under the return / cancellation.
Goods returned to us (cancelation/undoing  or warranty repair) please sent with attached a detailed error description and a copy of the purchase invoice.


Personal information:

We record your personal information for the purpose of delivering goods to you.
Personal information registered with makersupplies.dk and kept for five years, after which data are deleted. When collecting personal information through our website, we ensure that it always happens with your express consent, so that you are informed of exactly what information is collected and why. We store / transmit customer information unencrypted.
Information provided to makersupplies.dk are not disclosed or sold in any way to third parties, and we record no sensitive personal information. By signing up for the newsletter, we register your e-mail address. E-mail address will not be disclosed to others. As registered with makersupplies.dk you always have the right to object to the registration. You also have the right to inspect the information recorded about you.

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text